Algemene voorwaarden voor Chef-wol.com en Bianca Boonstra Designs

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM.
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of
betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden
of bedingen van derden niet door BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM erkend.
1.4 BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM bestellingen tenminste
binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of
niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel
slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing
van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en
ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Handhaving Consumentenbescherming en andere wetten (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te
maken bij BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van
hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
· de levering van boeken, kranten en tijdschriften


5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM, dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM. BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor
een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst, waar u zich voor heeft
aangemeld. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen
uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires
en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM gegrond worden bevonden, zal BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke
regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM gedekte bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te
stellen bewuste roekeloosheid.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM in gebreke is; B) de
afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld
of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM
en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM zich het
recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te
herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM gelden niet voor nabestellingen.
7.5 BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren
te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM en een klant komt tot stand nadat de klant de bestelling
heeft bevestigd door de knop Bestelling met betalingsverplichting te gebruiken en de bestelling
door BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM gelden slechts bij
benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te
schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
In geen geval is BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid
11.1 BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten
ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM zolang de afnemer de vorderingen van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de
verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen
ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM

of een door BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan
zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan BIANCA BOONSTRA DESIGNS – CHEF-WOL.COM.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

%d